NUU WAJJIIN WAL-ARGAA

wal argaa

Maaloo foormii kannan gadii kan fayyadamatti bilisaan nuu qunnama

Contact Us

Isinnirra dhaggaawuu barbaannaa maaloo foormi kanaan gadi guutudhan ergaa nuf ergaa yeroo gabaabatti isiinif deebifna.

Duraa
Dhumaa

Odeeffannoo Qunnamti

Teessoo

Addis Ababaa,Itiyoophiyaa

Bilbila

+25111545486

Mooba'ili

+251944062513 | +251944094314

E-maili

info@ethiostarlocalization.com
contact@ethiostarlocalization.com

midiiyaa hawwaasa