hojjiwwan keenya

Perezdaantiin faransaayii imaanueel makironi fi Muummichi ministeeraa Doktor Abiy Ahimed mana gulaalaa kitaabaa daandii irraa saaqani.
Manni dubbisaa( mana maxxansaa beerbaard duumercheez) kennaa pirezadaantii faransaayii muummicha Itiyoophiyaaf laatamedha.
Kuun hiikkaa jalqabaa gara Amaariffaa ti,Walaleessaa faransaayii artur riimbaawud kan waggoota 10 Itiyoophiyaa fi Gaanfa Afrikaa jiraateen (1881-1891)
Walaloo fi hujiin artur riimbawud kan jiijjiirame biruuk Bayyaneen,firaankoosis mooraand fi dooktar Biraanuu abbabeeni,kan gulaalii fii ariirrata
Gulaalli lammaffaan kan maxxanfame Itiyoophiyaa keesaatti gargaarsa kitaaba shaamaa fi imbaasii Faransaayii ni.
Taatee walfakkaataan ,manni dubbisaa gulaalaa riimbaawud seelon harar kan alain saankeernii fi aartisti joo’el leeikii(mama maxxansaa beernaard dumeerchez) Pirezidaantii faransaayiin perizidaantii Itiyoophiyaa aaddee saalawarq Zawudee ti kenname.
N.O.E., 13/03/2019
suuraa : le Monde, 12/03/2019

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/03/13/a-addis-abeba-macron-veut-que-la-france-porte-le-renouvellement-de-l-ethiopie_5435127_3210.html

Mahlye Ze Kazanchis

Mahlye Ze Kazanchis

Kitaabni mata dureen isaa maaylee ze kaazanchiis kan Amaariffa irraa gara fireenchii tti hiikkaame hariiroo firaankoois mooraand fi kitaabichi kan maxxanfame paaris, faransaay Amajjii 2008,nama L,Archaanjee miinotaaur jedhamuuni.

ስሜት- SEMET

ስሜት- SEMET

meegidelawwit diinquu dhaan ስሜት("SEMET"/sensation/Miira) walaloo"sensation" Artu'ur Rimba'ud Brook Beyene fi franchii'os moorand dhaan gara amaareeffatti(Itiyoophiyaa) hiikkaame siirba Megdelawit Dinku kaninni barreeffamee onkoloolessa 7,2012:

እንደ ቅምሻ - Ende Kimsha

እንደ ቅምሻ - Ende Kimsha

Kitaabni mata dureen isaa “እንደ ቅምሻ” (Amaariffaan Ende Kimsha) fi fireenchiin "passages",Walaleessaa faransaayii artur riimbaawud walaloo duubbifamoota gagarii bitoolessaa 2016 finfineitti kitaabowwaan shaamaa(kitaabaaddunya) fi waxabajjii 2016 parisitti,haguuguu ciima,maxxansa dumeerchzinni artur riimbaawud Seenseshiin paasejiis

Arthur Rimbaud Sensation Passage

Sensation, Bohemian

"Sensation", "Boohime'en", “Cabre Vert / The Green Inn”, laayyiiriksii siirbabaaf hiikkaamaani aarittistowwaan gargarattin kan taphaatamani,meesfiin maamoo,giiruum fi musiiqa compoosii ta'e Amaanu'al Yilmaa fi Ambaachew dhaan bitootessa 2016 akka kuta ayyaana sirna eebba kitaaba kan oliif

Odeeffannoo dabalataf nuuf bilbila:

ሳማድ በጫካ ውስጥ - Samad in the Forest

ሳማድ በጫካ ውስጥ - Samad in the Forest

Kitaabni mata dureen isaa “ሳማድ በጫካ ውስጥ” (Samad bech’aka wist’ in Amharic ) from the English “Samad in the Forest”jedhu irraayi , Kitaabni Mohaammad umariin barreefame mana maxxansaa salaam tti bara 2019,londonitti maxxanfame. (ISBN 9781912450237 )

ሳማድ ኣብቲ ጫካ - Samad in the Forest

ሳማድ ኣብቲ ጫካ - Samad in the Forest

gulaalli Kitaaba daa'immanii mata dureen isaa samad bosona keessa"“ሳማድ ኣብቲ ጫካ” (Samad abti ch’aka’ in Tigrinya ) " kan afaan Ingiliffaan "smad in the forest" jedhu irraayi , Kitaabni Mohaammad umariim barreefame kan Teediroos marqoosin hiikkame mana maxxansaa salaam tti bara 2019,londonitti maxxanfame. (ISBN 9781912450213 )

Samaad Bosona Keessa - Samad in the Forest

Samaad Bosona Keessa - Samad in the Forest

gulaalli Kitaaba daa'immanii mata dureen isaa samad bosona keessa(oromiffaan) kan afaan Ingiliffaan "smad in the forest" jedhu irraayi , Kitaabni Mohaammad umariin barreefame kan Birihaanu Teedilaan hiikkame mana maxxansaa salaam tti bara 2019,londonitti maxxanfame. (ISBN 9781912450190 )

ሳማድ በበረሃው ላይ - Samad in the Desert

ሳማድ በበረሃው ላይ - Samad in the Desert

Kitaabni mata dureen isaa “ሳማድ በበረሃው ላይ” (Samad beberhaw lay’ in Amharic ) kan afaan Ingiliffaan "smad in the Desert" jedhu irraayi , Kitaabni Mohaammad umariin barreefame kan Birihaanu Teedilaan hiikkame mana maxxansaa salaam tti bara 2019,londonitti maxxanfame. (ISBN 9781912450244 )

ሳማድ ኣብቲ ምድ ረበዳ - Samad in the Desert

ሳማድ ኣብቲ ምድ ረበዳ - Samad in the Desert

Gulaalli Kitaaba daa'immanii mata dureen isaa “ሳማድ ኣብቲ ምድ ረበዳ” (Samad abti medre beda’ in Tigrinya ) kan afaan Ingiliffaan "smad in the Desert" jedhu irraayi , Kitaabni Mohaammad umariim barreefame kan Teediroos marqoosin hiikkame mana maxxansaa salaam tti bara 2019,londonitti maxxanfame. (ISBN 9781912450206)

Samaad Gammojjii Keessa - Samad in the Desert

Samaad Gammojjii Keessa - Samad in the Desert

Gulaalli Kitaaba daa'immanii mata dureen isaa “ሳማድ ኣብቲ ምድ ረበዳ” (Samad abti medre beda’ in Tigrinya ) kan afaan Ingiliffaan "smad in the Desert" jedhu irraayi , Kitaabni Mohaammad umariim barreefame kan Birihaanu Teedilaan hiikkame mana maxxansaa salaam tti bara 2019,londonitti maxxanfame. (ISBN 9781912450206)